Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Wykonujemy Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej. Posiadamy profesjonalny sprzęt pomiarowy oraz wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych. Wykonujemy także pomiary odbiorcze, okresowe określone przepisami Ustawy – Prawo Budowlane, w której przewidziano odpowiednie czasookresy wykonywania przeglądów
i pomiarów instalacji elektrycznych dla poszczególnych rodzajów budynków.

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne:

 • Impedancji pętli zwarcia,
 • Rezystancji izolacji,
 • Wyłączników Różnicowo-Prądowych,
 • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń,
 • Ciągłości przewodów ochronnych,
 • Rezystancji uziemień roboczych,
 • Rezystancji uziemień odgromowych,
 • Ciągłości zwodów instalacji odgromowej,
 • Natężenia oświetlenia Stanowisk Pracy,
 • Natężenia oświetlenia Ogólnego,
 • Natężenia oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego,
 • Próby działania oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego,
 • Test wyłączników przeciwpożarowych zasilania budynku.
 • Pomiar wartości prądu w celu oszacowania równomierności obciążenia poszczególnych faz w budynkach.

Ze wszystkich pomiarów, którym poddawane są instalacje sporządzona zostaje dokumentacja w postaci Protokołów Pomiarowych wraz z dołączonymi uprawnieniami osoby wykonującej pomiary elektryczne.

Dokumentację taką należy zachować do ewentualnej kontroli organów PIP, Straży Pożarnej, UDT itp. Dodatkowo dzięki niej zleceniodawca będzie dysponował danymi, które umożliwią porównanie parametrów uzyskanych podczas obecnych pomiarów z wynikami z następnych wymaganych pomiarów instalacji elektrycznej

Zapraszamy do kontaktu